Повик до граѓаните од Североистокот: Споделете го Вашето искуство за комуналната хигиена во општините

Indicates required field
Пол
Возраст
Како ја оценувате комуналната хигиена во Вашата општина?
Колку пати неделно се собира сметот од домаќинствата?
Дали има доволно канти/контејнери за отпад?
Дали во Вашата општина се врши селекција на отпад?
Дали сте задоволни од услугите на Јавното комунално претпријатие во Вашата општина?
Дали во Вашата општина има Градска депонија?
Во каква состојба е?
Дали во Вашата општина има диви депонии?
Кој ги создава дивите депонии со смет и градежен шут?
Кој е виновен за создавање на дивите депонии ?
Според Вас, кое е најсоодветното решение за овој проблем?
Се собира ли сметот во селските населби во Вашата општина?
Дали сте учествувале или сте биле консултирани на некоја јавна расправа, средба или трибина за третман и управување со отпад во Вашата општина?
Сте пријавиле ли некој комунален проблем поврзан со третманот на отпад во Вашата општина?
Има ли доволно комунални инспектори во Вашата општина?
Задоволни ли сте од работата на комуналната инспекција?
Сметате ли дека е неопходно зајакнување на капацитетите на инспекциските служби за да се зголеми нивната ефикасност?
Дали со изградба на Регионалната депонија за Североисточниот и Источниот регион кај Свети Николе видно ќе се подобри управувањето со отпад и заштитата на животната средина?
One file only.
30 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.
30 MB limit per form.
Доколку сакате да Ве контактираме за повратни информации , оставете податоци